Check your warranty status and verify whether the product is genuine from Transcend. Please click here for more information about the Transcend Warranty Policy.

Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn!
Để giúp bạn có một trải nghiệm tốt hơn, bạn không bắt buộc phải là một thành viên của Transcend để đăng ký dịch vụ bảo hành RMA trực tuyến. Sự thay đổi chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi của bạn với tư cách là một khách hàng. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tất cả thông tin trong tài khoản hiện tại của bạn sẽ bị xóa.

You have already accepted cookies, but you may still revoke your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings

You have already rejected cookies, but you may still give your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings