Your most trustworthy eyewitnessDrivePro™ Car Video Recorders
Tìm hiểu thêm
Free up storage space on your iOS devicesJetDrive™ Go 500
Tìm hiểu thêm
Embedded SSD SolutionsMaximize your system performance and reliability for all industrial applications
Tìm hiểu thêm
DrivePro 50 Wins Good Design Award 2016
This year in 2016, Transcend has been rewarded again for its innovation and simplicity of DrivePro 50 car video recorder.
USB Type- C: đơn giản hóa cuộc sống
Trong khi các kết nối bằng USB Type-A và Type-B đang thắng thế, USB Type-C mới đã được ra mắt và thay thế dần dần các loại nêu trên
Intelligent Power Shield
During solid state drive (SSD) operation, data is temporarily stored in the DRAM cache memory…

Tôi có thể giúp được gì cho bạn?