DRAM Modules

DDR3

Filters

Module Type

Tốc độ

Thể loại

Dung lượng

Part No.
RAM
Module Type
Tốc độ
Thể loại
Description
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1866
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(1Gx4)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(1Gx4)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.35V
512Mx8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
512x8)x16
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
256Mx16
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.5V
(2Gx4)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
16GB
1.5V
(1Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.35V
(2Gx4)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
16GB
1.35V
1Gx8
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
32GB
1.5V
(2Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
32GB
1.35V
(2Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
512Mx8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.35V
512Mx8
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1600
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.5V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
1GB
1.35V
(128Mx8)x8
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(256Mx8)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
512Mx4
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(1Gx4)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(256Mx8)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(1Gx4)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x16
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.5V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.35V
(512Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
2GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
2GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(128Mx8)x16
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.5V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.35V
(256Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
16GB
1.5V
(512Mx8)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.5V
(2Gx4)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
16GB
1.5V
(1Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
16GB
1.35V
(512Mx8)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
16GB
1.35V
(1Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
32GB
1.5V
(2Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
32GB
1.35V
(2Gx4)x36
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
512Mx4
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
Registered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC Long-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x16
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.5V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(256Mx8)x18
DDR3
ECC SO-DIMM
1333
Điện áp thấp và dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.35V
(512Mx8)x9
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
1GB
1.5V
128Mx8
DDR3
Registered Long-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
8GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Unbuffered Long-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
128Mx8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
256Mx8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
2GB
1.5V
128Mx8
DDR3
Unbuffered SO-DIMM
1066
Tiêu chuẩn
4GB
1.5V
256Mx8

You have already accepted cookies, but you may still revoke your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings

You have already rejected cookies, but you may still give your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings