DRAM Modules

DDR4

Filters

Module Type

Tốc độ

Thể loại

Dung lượng

Part No.
RAM
Module Type
Tốc độ
Thể loại
Description
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(2Gx4)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx4)x36
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2666
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2666
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(2Gx4)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(2Gx4)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx4)x36
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
32GB
1.2V
(2Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2400
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2400
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
1Gx4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(1Gx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
8GB
1.2V
(512Mx8)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
2GB
1.2V
(256Mx16)x4
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(2Gx4)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(2Gx4)x18
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x16
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
16GB
1.2V
(1Gx8)x18
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
32GB
1.2V
(2Gx4)x36
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Registered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC Long-DIMM
2133
Hồ sơ rất thấp
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx16)x4
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
Unbuffered SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x8
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Tiêu chuẩn
4GB
1.2V
(512Mx8)x9
DDR4
ECC SO-DIMM
2133
Dải nhiệt độ hoạt động rộng
4GB
1.2V
(512Mx8)x9

You have already accepted cookies, but you may still revoke your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings

You have already rejected cookies, but you may still give your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings